Contact us

SAN DIEGO

16835 West Bernardo Drive
Suite 203
San Diego, CA 92127

ZHUHAI / SHENZHEN

8th Floor, #8, Jingshan Road, Lianshan Xiang, Xiangzhou District, Zhuhai

Room 910A, Block 10-B, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen